Specjalizacje

tel. 0048 25 644 60 91
tel. kom. 602 262 176
faks 0048 25 644 21 23
mail: kancelaria@veste.pl

Oferta obsługi prawnej przedsiębiorców skierowana jest zarówno do przedsiębiorców działających na rynku polskim, jak i w krajach niemieckojęzycznych.

Kancelaria świadczy pomoc m.in.:

 • w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • przy realizacji roszczeń umownych i deliktowych
 • negocjowanie umów
 • przy opracowaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych
 • doradztwo podatkowe, reprezentacja w sporach z Urzędem Skarbowym i Urzędem Kontroli Skarbowej
 • obsługa prawna firm transportowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku krajów niemieckojęzycznych (postępowania przed urzędami, postępowania mandatowe)
 • stała obsługa prawna, pomoc prawna w bieżącym funkcjonowaniu firmy

Oferujemy pomoc prawną w przypadku wypadków komunikacyjnych dążącą do pełnej likwidacji szkody zarówno rzeczowej, majątkowej i osobowej na terenie Polski, Niemiec, Szwajcarii, Austrii.

 • wypadki komunikacyjne – odszkodowania, zadośćuczynienie
 • zwrot kosztów samochodu zastępczego
 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej
 • utracone korzyści
 • współpraca z siecią rzeczoznawców w Polsce i Niemczech MOTOEXPERT

Oferujemy pełną obsługę prawną na każdym etapie odzyskiwania należności od dłużnika. Pomagamy szybko i skutecznie wyegzekwować należność przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z kontrahentem.

 • windykacja przedsądowa
 • negocjacje z dłużnikiem
 • wezwania do zapłaty
 • pieczęć prewencyjna, e-pieczęć (wzór)
 • windykacja sądowa i komornicza
 • pomagamy w odzyskiwaniu należności także od kontrahentów z krajów niemieckojęzycznych

Oferta skierowana jest zarówno do istniejących spółek, jak i do przedsiębiorców, którzy planują prowadzić działalność w formie spółki prawa handlowego.

 • doradztwo na etapie założycielskim przy uwzględnieniu aspektów podatkowych
 • zakładanie spółek i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przekształcenia i przejęcia spółek
 • projekty uchwał zarządu
 • akty wew. regulujące funkcjonowanie spółek
 • umowy o zakazie konkurencji

Indywidualne podejście do indywidualnych potrzeb Inwestora! Rozwiązania tworzone „na miarę” uwzględniające za każdym razem aspekty finansowe, cywilno-prawne, administracyjne, podatkowe oraz pracownicze – zabezpieczamy Waszą inwestycję od pomysłu do realizacji.

W szczególności oferujemy pomoc przy następujących etapach inwestycji:

1.1. umowa zakupu działki inwestycyjnej

1.2. umowa z projektantem i projektantem sprawdzającym

1.3. uzyskania w drodze decyzji administracyjnych:

1.3.1. decyzji o warunkach zabudowy

1.3.2. decyzji o pozwoleniu na budowę

1.3.3. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1.4. umowa z głównym wykonawcą, wraz z aneksami oraz ewentualnymi umowami o prace dodatkowe, zastępcze

1.5. umowy z ewentualnymi podwykonawcami lub umowy branżowe

1.6. umowy kredytowe z bankami

1.7. umowy przyłączeniowe na media

1.8. umowa na dostarczenie i uruchomienie maszyn

1.9. umowa na zakup technologii

1.10. umowy o prace, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, bhp

1.11. umowa o nadzór inwestorski

1.12. wszelkie umowy lub inne zagadnienia prawne związane z procesem inwestycyjnym.

 

Wszechstronne doradztwo w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Uwzględniając specyfikę danej firmy, formę w jakiej prowadzona jest działalność pomagamy w wyborze optymalnej formy zatrudnienia.

 • regulaminy i in.wew. przepisy prawa pracy
 • doradztwo  i reprezentacja w sporach z ZUS
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • powództwa o przywrócenie do pracy
 • powództwa o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody
 • powództwa o sprostowanie świadectwa pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy

Oferta Kancelarii w zakresie wsparcia klientów na etapie postępowań podatkowych prowadzonych przez KAS i  sądy administracyjne obejmuje m.in.: 

 • reprezentację w trak­cie kon­tro­li po­dat­ko­wych i skar­bo­wych, w tym kon­tak­ty z kon­tro­lu­ją­cy­mi oraz przy­go­to­wy­wa­nie pism i wy­ja­śnień;
 • re­pre­zentację klien­tów w po­stę­po­wa­niach przed Izba­mi Skar­bo­wy­mi i Celny­mi zmie­rza­ją­cy­mi do uchy­le­nia lub zmia­ny de­cy­zji przy­go­to­wy­wa­nie i skła­da­nie skarg do są­dów ad­mi­ni­stra­cyj­nych na de­cy­zje Izb Skar­bo­wych i Cel­nych, jak rów­nież przy­go­to­wy­wa­nie skarg ka­sa­cyj­nych i re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów przed Na­czel­nym Są­dem Ad­mi­ni­stra­cyj­nym;
 • po­moc w opra­co­wa­niu we­wnętrz­nych pro­ce­dur na wy­pa­dek po­stę­po­wa­nia lub kon­tro­li po­dat­ko­wej;
 • przy­go­to­wywa­nie wnio­sków o uzy­ska­nie lub zmia­nę pi­sem­nych in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów pra­wa po­dat­ko­we­go;
 • doraźną pomoc w kwestiach podatkowych.